Start of the international "Healthcare across borders" course.

6 November 2023
Wow, wat een geweldige start van onze internationale cursus "Gezondheidszorg over grenzen heen".
Prof. Talant Sooronbaev (hoofd longziekten van het Ministerie van Volksgezondheid Kirgizië) gaf niet alleen warme woorden van welkom aan de studenten, maar sprak namen de Minister van Volksgezondheid van Kirgizië ook de wens uit voor verdere intensivering van de samenwerking op zowel onderzoeks- als onderwijsgebied met WeLL en  NeLL. Deze cursus wordt gezien als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de patiëntenzorg in Kirgizië. "Begin verandering bij de bron; investeer in de artsen in opleiding"
Tijdens dit internationale onderwijsprogramma verdiepen medisch studenten uit Kirgizië en Nederland zich in de veelzijdige impact van longziekten in landen met lage en midden inkomens, waarbij ze rekening houden met de effecten van verschillende culturele contexten. Vervolgens krijgen ze uitgebreide instructie in implementatieonderzoek, een domein waarin de integratie van culturele aanpassing van het grootste belang is.
In gemengde samenwerkingsgroepen formuleren de studenten een onderzoekvoorstel voor het implementeren van een digitale zorg applicatie  voor mensen met chronische longaandoeningen. Dit onderzoeksvoorstel zal gericht zijn op mensen die in de hooggelegen regio's van Kirgizië wonen, waar de directe toegang tot medische zorg en ondersteuning beperkt is.

Eng
Wow, what a great start to our international "Healthcare across borders" course.
Prof Talant Sooronbaev (head of pulmonary diseases at the Ministry of Health Kyrgyzstan) not only gave warm words of welcome to the students but also expressed his wish on behalf of the Minister of Health of Kyrgyzstan for further intensification of cooperation in both research and education with WeLL and NeLL. This course is seen as an important step in developing patient care in Kyrgyzstan. "Start change at the source; invest in the physicians in training"
In this international educational program, medical students from Kyrgyzstan and the Netherlands delve into the multifaceted impact of lung diseases within low- and middle-income countries, considering the effects of diverse cultural contexts. Subsequently, they receive comprehensive instruction in implementation research, a domain where the incorporation of cultural adaptation holds utmost importance.
Operating within collaborative mixed groups, the students formulate a research blueprint for implementing a monitoring application for individuals enduring chronic lung conditions. This research proposal will be aimed at people residing in the high-altitude regions of Kyrgyzstan, where direct access to medical care and support is limited.